عرصه‌ بسیج یک عرصه‌ عمومی است؛ نه مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی از بخش های جغرافیائی کشور است، نه مختص یک زمانی دون زمان دیگری است؛ نه مختص یک عرصه‌ئی دون عرصه‌ی دیگری است. در همه‌ جاها، در همه‌ مکان ها، زمان ها، عرصه‌ ها و در همه‌ی قشرها، این وجود دارد. این معنای بسیج است ، بسیج به کیفیت‌بخشیدن روزافزون به خود نیازمند است

فعالیت های بسیج دانشجویی شامل

 فرهنگی ، علمی ،پژوهشی ، تربیت بدنی،سیاسی ، قرآنی ، نشریه  و ...

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست