برنامه های آموزشی مصوب گروه بهداشت عمومی

 

مقطع

برنامه آموزشی مصوب

برنامه ترمیک

دکترای آموزش بهداشت

دانلود فایل WORD

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دانلود فایل WORD

کارشناسی ارشد سالمندی

دانلود فایل WORD

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دانلود فایل WORD

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

دانلود فایل WORD

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست