برنامه راهبردی حوزه بین الملل

 

بیانیه چشم انداز

دانشکده بهداشت و ایمنی، با گام نهادن در مسیر بین المللی سازی آموزش و پژوهش، بیشترین تعداد دانشجویان بین الملل را در مقایسه با سایر دانشکده های بهداشت کشور جذب می نماید. همچنین، به لحاظ انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با پژوهشگران بین الملل در بین تمامی دانشکده های بهداشت کشور سرآمد بوده و به سمت مرجعیت و خودکفایی در حوزه بین­ الملل حرکت می کند.

 

ماموریت

* تدوین، راه اندازی و به روزرسانی دوره های گواهی محور و مدرک محور

* تربیت متخصصین ماهر و خلاق و کارآفرین در حوزه علوم بهداشتی در سطح بین الملل

* توسعه ارتباطات علمی در سطح بین الملل و انجام پروژه های تحقیقاتی وفن آورانه با محققین سایر کشورها

* توانمندسازی و ظرفیت سازی اساتید و دانشجویان

 

اهداف کلان

* ایجاد بستر مناسب برای تعاملات علمی، آموزشی و تحقیقاتی در سطح منطقه و بین الملل

* ارتقای کمی و کیفی دوره های گواهی محور و مدرک محور بین المللی

* تقویت توانمندی ها و ظرفیت های دانشکده برای بین المللی سازی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست