اولویت های پژوهشی گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

Ø بررسی و استقرار سیستم‌های مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø بررسی و توسعه محیط/ سازمان/شهر سالم با توجه به موضوعات سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø بررسی و توسعه فرهنگ سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø طراحی دستورالعمل‌ها و استانداردهای سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø توسعه زمینه‌های پژوهشی بین رشته‌ای سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø چالش ها و فرصت های بهبود روشهای ارزیابی ریسکهای سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø چالش ها و فرصت های بهبود روشهای مدیریت ریسکهای سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø ارائه مدلهای کمی‌سازی اثرات بهداشتی ریسکهای سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

Ø چالش ها و فرصت های بهبود در پیشگیری از حوادث

Ø چالش ها و فرصت های بهبود در ارزیابی پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی اجرای پروژه ها و سیاستگذاری‌ها

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست