اولویت های پژوهشی گروه سلامت در حوادث و بلایا

 

 

مدیریت جامع کاهش خطر در حوادث و سوانح انسان ساخت و صنعتی

سیستم های هوشمند مدیریت سلامت در بلایا

ابعاد مختلف سلامت همگانی در حوادث و بلایا

آینده پژوهی در حوزه حوادث و بلایا

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در حوادث و بلایا

مدیریت پاسخ و  بازیابی  در حوادث و بلایا

مدیریت جامعه محور سلامت در حوادث و بلایا

تغییر اقلیم و پیامدهای سلامتی ناشی از آن

مباحث اخلاقی در حوزه حوادث و بلایا

رویکردهای پیشگیری و کاهش آسیب و آمادگی در حوادث و بلایا

تجمعات انبوه و چالش های سلامتی در آن

مدیریت پیش بیمارستانی و بیمارستانی در بلایا

سلامت زنان، مردان، کودکان و گروه های آسیب پذیر در بلایا

حوادث و سوانح ترافیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست