اهداف آموزشی گروه

Ø اجرای کوریکولیوم آموزشی مصوب عملی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت HSE و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز محیط‌های کار در سطوح ملی و بین‌المللی

Ø نیازسنجی موضوعات فنی و تخصصی آموزشی حوزه HSE

Ø تدوین و برنامه ریزی موضوعات فنی و تخصصی آموزشی حوزه HSE

Ø اجرای دوره های فنی و تخصصی آموزشی حوزه HSE در محل دانشکده (Off site)

Ø اجرای دوره های فنی و تخصصی آموزشی حوزه HSE در محل سایت (On site)

Ø برنامه‌ریزی و اجرای سینمارها، کارگاه ها، کنفرانس های درون سازمانی در حوزه HSE

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست