امور مالی دانشکده

شرح وظایف:

 تهیه لیستهای حقوق و مزایای پرسنلی – تنظیم فرمهای کسورات وارسال فرمهای مالیاتی ، تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، تکمیلی ، اقساط بانکها ، پرداخت مطالبات شرکت ها طبق فاکتور و مدارک تائید شده  – تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشکده  – پیگیری وصول بودجه های تخصیص یافته از طریق دانشگاه تهیه و تنظیم  اسناد هزینه ها -  دریافت و پرداخت وجوه اختصاص یافته – تنظیم تراز مالی دانشکده بصورت دوره ای و سالیانه و ...

آزیتا نیکزاد

مدیر مالی

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 150

منصوره سید حسینی

حسابداری 

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 162

رضایی

حسابداری

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 164

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست