امور اداری

شرح وظایف: انجام خدمات پشتیبانی – رسیدگی به امور پرسنلی و سایر امور اجرائی که از طریق رئیس دانشکده و معاون اداری و مالی دانشکده ارجاع می گردد .

حسن رضایی ارشد

مسئول امور عمومی

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 124

شرح وظایف

رقیه عارف نیا

مسئول تایمکس

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 108

 

سیده فائزه حسینی

مسئول دبیرخانه

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 117

شماره فکس: 22432037

شرح وظایف

فاطمه مصباحی

انباردار

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 134

شرح وظایف

فرزاد قناعی

کارشناس اموال

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 152

 

مهدی برهانی

مسئول تدارکات

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 153

 

حسن باقری

مسئول خدمات

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 280

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست