کمیته های دفتر EDO دانشکده 

 

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺩﻓﺎﺗﺮ EDO

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ

ﺍﯾﻤﯿﻞ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ (EDO)

غزاله منظمی تهرانی

ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

مهرنوش ابطحی

mehrabtahi@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭﺳﯽ

دکتر علی صالحی سهل آبادی

n.gharari@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ

غزاله منظمی تهرانی

ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﯾﺲ

محسن سعدانی

m.sadani@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

محمد حسین وزیری

mhvaziri@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﯽ

مهدی صفری

 safari.me@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ

رضا سعیدی

r.saeedi@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ آموزش مجازی

محمد باقری

mbagheri@sbmu.ac.ir

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ آموزش پاسخگو

دکتر داود پناهی

 davodpanahi@sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست