کمیته های دفتر EDO دانشکده 

 

ﺍﯾﻤﯿﻞ

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺩﻓﺎﺗﺮ EDO ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ..........

ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

دکتر غزاله منظمی تهرانی

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ (EDO)

mehrabtahi@sbmu.ac.ir

دکتر  مهرنوش ابطحی

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

asalehi529@sbmu.ac.ir

دکتر علی صالحی سهل آبادی

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭﺳﯽ

ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir

دکتر غزاله منظمی تهرانی

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ

m.sadani@sbmu.ac.ir

دکتر محسن سعدانی

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﯾﺲ

mhvaziri@sbmu.ac.ir

دکتر  محمد حسین وزیری

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

safari.me@sbmu.ac.ir

دکتر مهدی صفری

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﯽ

r.saeedi@sbmu.ac.ir

دکتر  رضا سعیدی

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ

mbagheri@sbmu.ac.ir

محمد باقری

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ آموزش مجازی

 davodpanahi@sbmu.ac.ir

دکتر داود پناهی

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﻤﯿﺘﻪ آموزش پاسخگو

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست