نام دانشجو

مقطع

 

مهرانا اثنی عشری

کارشناسی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

سید حسین نظیری

کارشناسی ارشد

یونس مهری فر

دکتری

علی شاملو

کارشناسی

گروه مهندسی بهداشت محیط

مهسا ملکی

کارشناسی ارشد

سپیده صادقی

دکتری

مهران رستمی

کارشناسی ارشد

گروه اپیدمیولوژی

فرزاد ملکی

دکتری

 فهیمه شجاعی

دکتری

گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

زهرا طهمزی

کارشناسی

گروه بهداشت عمومی

هانیه سادات بشیری

کارشناسی ارشد -آموزش بهداشت

سمیه نبی زاده

کارشناسی ارشد -سلامت سالمندی

مریم صبوری

دکتری

لیلی مازار

نگین نیرلو

محمد پاییزی

کارشناسی ارشد

گروه سلامت ایمنی و محیط زیست

فرزانه رحمانی

کارشناسی ارشد

گروه ارگونومی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست