اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر محمد رفیعی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:259

پست الکترونیک:

rafiee@sbmu.ac.ir

 rafiee78@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

 زمینه های پژوهشی: آلودگی های محیطی و اثرات آنها بر روی سلامت، پایش آلاینده های زیست محیطی، بیوتکنولوژی محیط زیست، تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی، کنترل آلودگی خاک

 

 

دکتر سیدنادعلی علوی بختیاروند

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:263

پست الکترونیک:

alavi@sbmu.ac.ir

nadali.alavi@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: بازیافت مواد و انرژی

 

 

 

دکتر احمدرضا یزدانبخش

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط 

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:264

پست الکترونیک:

yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir 

 

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: کیفیت آب و فاضلاب، تصفیه آب و فاضلاب

 

 

 

دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

دکتری تخصصی علوم محیط زیست 

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:260

پست الکترونیک:

 massoudi@sbmu.ac.ir

 

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی:آب و فاضلاب، فرآیندهای تصفیه پیشرفته، طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، طراحی مخازن ذخیره، طراحی شبکه انتقال و توزیع آب، هیدرولیک و مکانیک سیالات، مدیریت توسعه منابع آب

 

 

 

دکتر اکبر اسلامی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:101-102

پست الکترونیک:

akbar_eslami@yahoo.com

aeslami@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: کیفیت و تصفیه آب، تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی، سم شناسی محیط، اپیدمیولوژی محیط، بهداشت پرتوها و حفاظت، رفتارشناسی آلاینده های محیط

 

 

 

دکتر انوشیروان محسنی بندپی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:400

پست الکترونیک:

amohsenibandpi@sbmu.ac.ir

 mohseni_Bandpei@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی ،سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: بهداشت محیط

 

 

 

 

دکتر سعید متصدی زرندی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:261

پست الکترونیک:

smotesaddi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: آلودگی هوا، ارزیابی اثرات زیست محیطی، سیستم های مدیریت زیست محیطی و برنامه ریزی راهبردی محیط  زیست

 

 

دکتر مهرنوش ابطحی محصل

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:272

پست الکترونیک:

mehrabtahi@sbmu.ac.ir

 mehrabtahi@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: آلودگی هوا، مدیریت کیفیت آب، مدیریت پسماندهای بیمارستانی

 

 

 

دکتر عباس شاهسونی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:266

پست الکترونیک:

ashahsavani@sbmu.ac.ir

 ashahsavani@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

 

 

 

دکتر محسن سعدانی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:262

پست الکترونیک:

 m.sadani@sbmu.ac.ir

 m.sadani82@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: مدیریت پسماندهای خطرناک و پساب های ویژه، کنترل آلودگی خاک

 

 

 

 ×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست