دکتر سیدسعید هاشمی نظری

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:253        

پست الکترونیک:

saeedh_1999@sbmu.ac.ir

saeedh_1999@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسیسامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی: متدولوژی تحقیق، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های گوارشی

 

دکتر کورش اعتماد

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:256  

پست الکترونیک:

etemadk@sbmu.ac.ir

etemadk@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی،سامانه علم سنجی،سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشینظام مراقبت، نظام ثبت در حوزه سلامت (بیماری، عوامل خطر، تجهیزات)، بیماری های غیرواگیر

 

دکتر علی دل پیشه

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:252        

پست الکترونیک

a.delpisheh@sbmu.ac.ir 

alidelpisheh@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان،ORCID

زمینه های پژوهشی:اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر، اپیدمیولوژی سرطان، اپیدمیولوژی تغذیه، سلامت مادر و کودک

 

دکتر سیامک صبور

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:256        

پست الکترونیک:

s.sabour@sbmu.ac.ir

s.sabour@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی،سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشیمتدولوژی تحقیق، مطالعات تشخیصی، مطالعات پیش آگهی، پزشکی مبتنی بر شواهد، تحقیقات چشم پزشکی

 

دکتر امیر کاوسی

دکترای تخصصی آمار

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040- داخلی: 254   

پست الکترونیک:

kavousi@sbmu.ac.ir

amir.kavousi1349@gmail.com

رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی،سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشیآمار فضایی، آمار بیزی

 

دکتر منوچهر کرمی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:258-148        

پست الکترونیک:

mkarami@sbmu.ac.ir

man.karami@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی سامانه علم سنجی،سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی: مدیریت اپیدمی، بررسی و پاسخ به طغیان، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، اپیدمیولوژی بیماری های عفونی، ارزشیابی و راه اندازی نظام مراقبت بیماری ها، سیاست گذاری نظام سلامت

 

دکتر یداله محرابی

دکترای تخصصی آمار زیستی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:257        

پست الکترونیک:

mehrabi@sbmu.ac.ir

ymehrabi@gmail.com

رزومه فارسی،رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی: مدلسازی آماری، مطالعات شبیه سازی، شبیه سازی

 

دکترمحمدحسین پناهی   

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:251        

پست الکترونیک:

mhpanahi@sbmu.ac.ir

mhpanahi2020@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی،سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشیاپیدمیولوژی بیماری های واگیر و غیرواگیر، مدل سازی بیماری های عفونی، نظام مراقبت بیماری‌ها، مطالعات کیفی، تحلیل داده های مکانی زمانی

 

دکتر مهشید نامداری

دکترای تخصصی آمار زیستی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:259

پست الکترونیک:

m.namdari@sbmu.ac.ir

mah.namdari@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی:  تحلیل داد ه های بقا، داده کاوی، مدلسازی فازی

 

همکار بازنشسته و پیشکسوت گروه اپیدمیولوژی

دکتر حمید سوری

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

hsoori@sbmu.ac.ir

hsoori@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشیاپیدمیولوژی سوانح ،حوادث و بلایا

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست