اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و سیاست گذاری سلامت

 

 

دکتر لیدا شمس

دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 

پست الکترونیک:  shams_lida@yahoo.com

shams_lida@sbmu.ac.ir

Scopus      Google Scholar     علم سنجی رزومه فارسی   

 

دکتر عباس دانش کهن

دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی و درمانی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 

پست الکترونیک:   daneshkohana@gmail.com

daneshkohan@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی    علم سنجی    Google Scholar    Scopus

 

 

دکتر نادر جهان مهر

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 

پست الکترونیک:   n.jahanmehr@gmail.com

njahanmehr@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی رزومه انگلیسی  علم سنجی  Google Scholar    Scopus  

دکتر احسان زارعی

دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی و درمانی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 

پست الکترونیک:  zarei_1980@yahoo.com

e.zarei@sbmu.ac.ir  

رزومه فارسی   علم سنجی    Google Scholar    Scopus  

 

 

دکتر حامد دهنوی

دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی و درمانی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 

پست الکترونیک:    Hamedehnavi@gmail.com

hamedehnavi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی رزومه انگلیسی   علم سنجی    Google Scholar    Scopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست