دکتر رضوان زنده دل

دکترای تخصصی سم شناسی  

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:203        

پست الکترونیک:

zendehdel76@sbmu.ac.ir

zendehdel76@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

 زمینه های پژوهشی: سم شناسی شغلی در زمینه های: نمونه برداری و آنالیز نمونه های هوا- سم شناسی مولکولی- مطالعه کشت سلولی

 

 

دکتر موسی جباری

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای 

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:209

پست الکترونیک:

jabbarim@sbmu.ac.ir

mousaja@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی،سامانه پژوهان، ORCID، کتاب، پروژه دایره المعارف جامعHSE در ساخت و ساز

زمینه های پژوهشی: ارزیابی و مدیریت ریسک، ایمنی در پروژه های صنعتی و ساختمانی، مدل سازی حریق، انفجار، و انتشار گازهای سمی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

 

 

دکتر مصطفی پویاکیان 

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار             

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:221

پست الکترونیک:

pouyakian@sbmu.ac.ir

mpouyakian@gmail.com

 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID ، کتاب

زمینه های پژوهشی: حوادث شغلی و ترافیکی، ارزیابی و مدیریت ریسک، ارگونومی شناختی

 

 

 

دکتر علیرضا حاجی قاسمخان

دکترای تخصصی آلودگی های محیط زیست  

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:227

پست الکترونیک:

hajighasemkhan@sbmu.ac.ir

hajighasemkhan@yahoo.com

 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب
  زمینه های پژوهشی: سم شناسی صنعتی، آلاینده های شیمیایی محیط زیست

 

 

دکتر سمیه فرهنگ دهقان

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای      

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:213

پست الکترونیک:

somayeh.farhang@sbmu.ac.ir

somayeh.farhang@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

 زمینه های پژوهشی: مواجهه شغلی ، استرس گرمایی، فیلتراسیون، نانوالیاف

 

 

 

 

دکتر علی صالحی سهل آبادی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار     

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:218

پست الکترونیک:

asalehi529@sbmu.ac.ir

asalehi529@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID ، کتاب

 زمینه های پژوهشی: ارگونومی فیزیکی، ارگونومی شناختی و ماکروارگونومی

 

 

دکتر داود پناهی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 - داخلی:217

پست الکترونیک:

davodpanahi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

 زمینه های پژوهشی: تجزیه و ارزشیابی آلاینده های شیمیایی محیط کار، کنترل آلاینده های شیمیایی محیط کار، سم شناسی شغلی

 

 

دکتر روح اله حاجی زاده

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 41-22432040 داخلی:

پست الکترونیک:

roohalahhajizade@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

 زمینه های پژوهشی: کنترل صدا در صنعت، کنترل ارتعاش، بهداشت پرتوها، استرس گرمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست