اعضای هیئت علمی گروه سلامت در بلایا و فوریت ها 

 

دکتر کتایون جهانگیری

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:207        

پست الکترونیک:

 k.jahangiri@sbmu.ac.ir

 katayounjahangiri@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

زمینه های پژوهشی: سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت بلایا، مداخلات جامعه محور، سلامت جامعه، طب پیشگیری، سلامت زنان، اپیدمیولوژی بلایا،حوادث صنعتی و انسان ساخت

 

دکتر زهره قمیان

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:205        

پست الکترونیک:

zghomian@sbmu.ac.ir

zghomian@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

زمینه های پژوهشی:مدیریت و برنامه ریزی، گردهمایی های گسترده، مخاطرات طبیعی، آمادگی بیمارستانی، امداد هوایی، اورژانس های بیمارستانی 

دکتر ساناز سهرابی زاده

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:212        

پست الکترونیک:

sohrabizadeh@sbmu.ac.ir

ssohrabizadeh@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

زمینه های پژوهشی:سلامت همگانی در بلایا، گروه های آسیب پذیر در بلایا، جنسیت و بلایا، تغییر اقلیم، سلامت باروری در بلایا، آمادگی و بازیابی در بلایا، اپیدمیولوژی بلایا، روش شناسی کیفی 

دکتر محمد پالش

دکترای تخصصی  سیاست گذاری سلامت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:229        

پست الکترونیک:

m.palesh@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی:سلامت در  بلایا و شرایط اضطراری، سیاست سلامت مبتنی بر شواهد, حاکمیت بهداشت جهانی، ارزیابی فناوری سلامت


 

دکتر مهدی صفری

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:219        

پست الکترونیک:

 safari.me@sbmu.ac.ir

safari.pe@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی:مدیریت خطر بلایا، حاکمیت و حکمرانی خطر بلایا، اورژانس پیش بیمارستانی، مدیریت اورژانس، مراقبت ویژه و فوریت ها، آمادگی بیمارستانی درحوادث شیمیایی، زیستی،پرتویی و انفجار 

دکتر داود خراسانی زواره

دکترای تخصصی ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:209        

پست الکترونیک:

davoud.khorasani@sbmu.ac.ir

davoud.khorasani@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

زمینه های پژوهشی:سلامت در بلایا و فوریت ها، مدیریت حوادث ترافیکی، مطالعات کیفی، فوریتهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست