اعضای شورای فرهنگی دانشکده

 

رئیس دانشکده -  رئیس محترم شورای فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده- دبیر محترم شورای فرهنگی

معاون آموزشی دانشکده عضو محترم شورای فرهنگی

معاون پشتیبانی دانشکده- عضو محترم شورای فرهنگی

مسئول حراست دانشکده عصو محترم شورای فرهنگی

رابط دفتر نهاد رهبری دانشکده- عضو محترم شورای فرهنگی

مسئول روابط عمومی دانشکده عضو محترم شورای فرهنگی

کارشناس فرهنگی دانشکده عضو محترم شورای فرهنگی

دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده عضو محترم شورای فرهنگی

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده عضو محترم شورای فرهنگی

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده- عضو محترم شورای فرهنگی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست