اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه

               

 دکتر منصوره حمیدی
  دکترای تخصصی آلودگی های محیط زیست                                                          
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 270
  پست الکترونیک: man.hamidi@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: hamidi@sbmu.ac.ir
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی
  زمینه های پژوهشی: صدا و ارتعاش در محیط کار، بهداشت پرتو، عوامل فیزیکی در محیط کار

 

دکتر محمدجواد جعفری
دکترای تخصصی مکانیک سیالات و تهویه                                                               
مرتبه علمی: استاد 
شماره تماس: 41-22432040
پست الکترونیک: jafari1952@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: m_jafari@sbmu.ac.ir
 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی
زمینه های پژوهشی: کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار؛ کنترل گرما، سرما و رطوبت در محیط کار؛ ایمنی

 

  مهندس امیرحسین متین
  مربی مهندسی بهداشت حرفه ای                                                               
  پست الکترونیک: ahm_xxxx@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: ah_matin@sbmu.ac.ir
سامانه علم سنجی، ORCID

 

دکتر منصور رضازاده آذری
دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای                                                   
مرتبه علمی: استاد 
شماره تماس: 41-22432040
پست الکترونیک: mrazari@hotmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: mrazari@sbmu.ac.ir
   رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی

 

مهندس محمد رنجبریان
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی                                         
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: ranjbariyan@yahoo.com 
 رزومه فارسی، سامانه علم سنجی

 

مهندس حمیدرضا شیخی  
کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی

 

مهندس کسری صدری  
کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی

 

مهندس عباس قلیزاده  
کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی

 

مهندس مینا مؤمنی  
کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست