اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت وایمنی 

 

  دکتر اکبر اسلامی 

 رئیس شورا 

  استاد 

  رئیس دانشکده بهداشت و ایمنی 

دکترسمیه فرهنگ دهقان  

 دبیر شورا 

دانشیار

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 

  دکتر امیر کاوسی  

 عضو شورا 

 استاد 

معاونت آموزشی          

 

دکتر منوچهرکرمی       

  عضو شورا  

  استاد

 معاونت پژوهشی       

 

  دکتررضوان زنده دل  

 عضو شورا 

 استاد

 مدیرگروه بهداشت حرفه ای    

 

   دکتر مهناز صارمی  

  عضو شورا 

استاد  

        مدیر گروه ارگونومی      

 

دکتررضاسعیدی

  عضوشورا 

  دانشیار 

مدیرگروه سلامت،ایمنی ومحیط زیست  

 

 دکتر علی رمضانخانی 

 عضو شورا 

   استاد   

       مدیر گروه بهداشت عمومی       

 

دکترمصطفی پویا کیان

عضو شورا 

 دانشیار 

عضو گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار     

 دکتر سیدسعید هاشمی

 عضو شورا

استاد 

       مدیر گروه اپیدمیولوژی       

 دکتر کتایون جهانگیری

 عضو شورا 

 استاد

 مدیر گروه سلامت در بلایا و فوریت ها 

  دکترمحمد رفیعی

 عضو شورا 

 دانشیار

 مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط 

دکترسکینه رخشنده رو   

 عضوشورا 

دانشیار 

   عضو گروه بهداشت عمومی     

   دکتر یداله محرابی

 عضو شورا 

 استاد 

عضو گروه اپیدمیولوژی

دکترسانازسهرابی

عضوشورا

دانشیار

عضوگروه سلامت دربلا یاوفوریت ها

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست