پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 

گروه آموزشی

سلامت، ایمنی و محیط زیست

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

(HSE)

منو اصلی
 
 
 

برنامه هفتگی اساتید محترم گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست

 برنامه هفتگی جناب آقای دکتر رضا غلام نیا

 برنامه هفتگی جناب آقای دکتر محمد حجارتبار

 برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر شکوه السادات خالو

 برنامه هفتگی جناب آقای دکتر رضا سعیدی

 برنامه هفتگی جناب آقای دکتر محمدحسین وزیری

 برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر غزاله منظمی تهرانی

 برنامه هفتگی جناب آقای دکتر امین باقری

 برنامه هفتگی سرکار خانم دکتر فاطمه محسن زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@