يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١ - 

گروه آموزشی

سلامت، ایمنی و محیط زیست

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

(HSE)

منو اصلی
 
 
 

آزمایشگاه های گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست

Ø آزمايشگاه هيدروليك و پسماند

Ø آزمايشگاه شيمي

Ø آزمايشگاه آناليز دستگاهي

Ø آزمايشگاه عوامل شيميايي و پايلوت

Ø آزمايشگاه شيمي و ميكروبيولوژي محيط

Ø آزمايشگاه عوامل فيزيكي

Ø آزمايشگاه آلودگي هوا

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@