چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١ - 

گروه آموزشی

سلامت، ایمنی و محیط زیست

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

(HSE)

منو اصلی
 
 
 

  

 طرح درس اساتید گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست
استاد    لینک   
دکتر رضا غلام نیا
دکتر محمد حجارتبار
  دکتر شکوه السادات خالو
دکتر رضا سعیدی
 دکتر محمدحسین وزیری
   دکتر غزاله منظمی تهرانی

دکتر امین باقری

   دکتر فاطمه محسن زاده  
     

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@