چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١ - 

گروه آموزشی

سلامت، ایمنی و محیط زیست

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

(HSE)

منو اصلی
 
 
 

اعضای هیئت علمی گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)


  دکتر رضا غلام نیا  (عضو وابسته به  گروه ارگونومی)
  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای
  مرتبه علمی: دانشیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 202
  پست الکترونیک: reza_gholamnia@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: gholamnia@sbmu.ac.ir
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
  طرح دوره و درس 
  زمینه های پژوهشی: ریسک، حوادث، تجزیه و تحلیل خطر، مدیریت HSE، ایمنی سیستم، مدیریت شرایط اضطراری


  دکتر محمدحجارتبار
دکترای تخصصی میکروبیولوژی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 210
پست الکترونیک: m.hajjartabar@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: m_hajartabar@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
طرح دوره و درس 
زمینه های پژوهشی: میکروبیولوژی زیست محیطی، بیماریهای واگیردار(عفونی)، پاتوبیولوژی، میکروبیولوژی غذا، تغذیه، ایمنی زیستی


  دکتر شکوه السادات خالو
دکترای تخصصی شیمی تجزیه
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 206
پست الکترونیک: sh_khaloo@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: sh_khaloo@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
طرح دوره و درس 
زمینه های پژوهشی: ساخت حسگرهای الکتروشیمی، پایشهای زیست محیطی، استفاده از فناوریهای نوین در تصفیه آب و فاضلاب، ارزیابی و مدیریت ریسکهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی


  دکتر رضا سعیدی
دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 201
پست الکترونیک: reza.saeedi@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: r.saeedi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
طرح دوره و درس 
زمینه های پژوهشی: مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، ارزیابی و مدیریت ریسکهای بهداشتی و مخاطرات محیط، ارتقاء سلامت محیط کار، پایش های زیست محیطی، کمی سازی اثر بهداشتی آلودگی های محیطی، فناوری های نوین تصفیه آب و فاضلاب کاربرد زیست فناوری در بهداشت محیط، مدیریت پسماند


  دکتر محمدحسین وزیری
دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 265
پست الکترونیک: mhvaziri40@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: mhvaziri@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان    
طرح دوره و درس
زمینه های پژوهشی: بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت، آموزش بهداشت، بیماریهای ناشی از کار، ارتقای سلامت محیط کار


  دکتر غزاله منظمی تهرانی

دکترای تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 224
پست الکترونیک: ghazaltehrani27@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: ghazaleh.monazami@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
طرح دوره و درس
زمینه های پژوهشی: مدیریت HSE، ارزشگذاری اقتصادی HSE، مدیریت بحران در شرایط اضطراری، ارزیابی ریسک خطای انسانی، تاب آوری، ارزیابی و مدیریت ریسک  دکتر امین باقری
دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 218
پست الکترونیک: bagheri.sbmu@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: amin.bagheri@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان     
طرح دوره و درس
زمینه های پژوهشی: ریسک های محیطی و اکولوژیکی، کاربرد هوش مصنوعی در HSE، سنجش و حذف آلاینده های نوظهور، روش های تصفیه پیشرفته آب


  دکتر فاطمه مهنازمحسن زاده
 دکترای تخصصی علوم محیط زیست
 مرتبه علمی: استادیار
 شماره تماس: 41-22432040      داخلی: 228
 پست الکترونیک: mmohsenzadeh2000@yahoo.com
 پست الکترونیک آکادمیک: m.mohsenzadeh@sbmu.ac.ir
 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان   
 طرح دوره و درس
 زمینه های پژوهشی: راهبردها و سیستمهای کنترل آلاینده های هوا، تهویه صنعتی، نمونه برداری در آلاینده های هوا، محیط زیست، کنترل صدا ارتعاش در صنعت


 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@