پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 

گروه آموزشی

سلامت، ایمنی و محیط زیست

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست

(HSE)

منو اصلی
 
 
 

اولویت های پژوهشی گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

Ø بررسي و استقرار سيستم‌هاي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø بررسي و توسعه محیط/ سازمان/شهر سالم با توجه به موضوعات سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø بررسي و توسعه فرهنگ سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø طراحي دستورالعمل‌ها و استانداردهاي سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø توسعه زمینه‌های پژوهشی بين رشته‌اي سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø چالش ها و فرصت های بهبود روشهای ارزیابی ریسکهای سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø چالش ها و فرصت های بهبود روشهای مدیریت ریسکهای سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø ارائه مدلهای کمی‌سازی اثرات بهداشتی ریسکهای سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

Ø چالش ها و فرصت های بهبود در پیشگیری از حوادث

Ø چالش ها و فرصت های بهبود در ارزیابی پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی اجرای پروژه ها و سیاستگذاری‌ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@